Maarifperver Sultan II. Abdülhamid

Ahmet Vurgun Yeditepe Yayınevi
  • Araştırma-İnceleme
  • Biyografi
  • Tarih
  • PAYLAŞ
ÇEVRİMİÇİ OKUMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN
Hakkında

Modern Türkiye’nin eğitim serüveni uzun bir geçmişe dayanmakta olup bu serüvenin içerisinde II. Abdülhamid dönemi ayrı bir yere sahiptir. Bu dönemde, daha önce oluşan birikim benimsenerek üzerine yeni şeyler konulmuş, değişen ve gelişen şartlara göre sistem revize edilmiş, ilköğretimden yükseköğretime kadar tüm basamaklarda yeni eğitim kurumları açılmıştır. Bir yandan bu eğitim kurumlarında nicelik ve nitelik olarak gelişme yaşanırken diğer yandan geleneksel değerler reddedilmemiş aksine oluşturulmaya çalışılan modern sistemle bütünleştirilmeye çalışılmıştır. İnşa edilmek istenen modern eğitim sistemi kurumsal bir nitelik kazanarak tüm ülke sathında teşkilatlanma ve yayılma yoluna gidilmiştir. Böylece daha önce İstanbul merkezli olarak sınırlı kalan eğitimde modernleşme çalışmaları, artık vilayetlere hatta kazalara değin uzanmaya başlamıştır. Nitekim bu eğitim sistemi, yetiştirdiği nesillerle modern Türkiye Cumhuriyetine giden yolun taşlarını döşemiştir. Bu çalışma, 2018 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tarih Öğretmenliği Programında sunmuş olduğum “II. Abdülhamid Döneminde Bursa’da Eğitim-Öğretim Faaliyetleri” adlı doktora tezimin literatür kısmından yararlanılarak hazırlanmıştır. Beş bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde, II. Abdülhamid’in eğitim düşüncesi ve politikaları ile maarif teşkilatı ve dönemin eğitim anlayışının müfredat ve ders kitaplarına etkisi üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, dönemin Gayrimüslim ve Yabancı Okulları ile bunlara karşı izlenen strateji anlatılmıştır. Üçüncü bölümde, dönemin ilköğretim kurumları olan ibtidailer ve rüşdiyeler, dördüncü bölümde de ortaöğretim kurumu olan idadiler işlenmiştir. Son bölümde ise, dönemin yükseköğretim kurumları ile mesleki eğitim kurumları hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın, tarih ve eğitim camiası ile döneme ilgi duyan okuyuculara katkı sağlaması dileğiyle…

ISBN
978-625-7477-44-4
Sayfa Sayısı
126
Yayınlanma Tarihi
2020